Hê thống nhốt khí lạnh AM-DC36-6117 (32 Rack – 2 hàng) #10