Hê thống nhốt khí nóng AM-DC42-6117 (27 Rack – 1 hàng)