Hê thống nhốt khí lạnh AM-DC42-6107 (7 Rack – 1 hàng)