Hê thống nhốt khí lạnh AM-DC42-6107 (16 Rack – 2 hàng)