Hê thống nhốt khí nóng AM-DC42-6117 (54 Rack – 2 hàng)