Hê thống nhốt khí lạnh AM-DC36-6117 (16 Rack – 1 hàng)