Hê thống nhốt khí lạnh AM-DC42-6107 (12 Rack – 2 hàng)