Horizontal Cable Management

P/N: AMHM-1F, AMHM-2F, AMHM-1R, AMHM-2P, AMHM-SB

– Thiết kế đặc biệt để quản lý cáp ngang trong tủ.

– Có 2 loại: dạng vòng và dạng răng lược.

– Các sản phẩm Horizontal Cable Management

AMHM-1F Horizontal Cable Management 1U, Finger Duct
AMHM-2F Horizontal Cable Management 2U, Finger Duct
AMHM-1R Horizontal Cable Management 1U, Ringed
AMHM-2P Pass Through Duct 2U
AMHM-SB Cable Support Bar 2″
Danh mục: